Przelew czy gotówka

Aktualnie limit transakcji gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami wynosi 15 tys. zł. Wynika to z art. 19 ustawy z 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym:
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Jednak od roku 2024 planowane jest zmniejszenie tego limitu do 8 000,00.

Czym jest jednorazowa transakcja gospodarcza?

Ustawy nie definiują tego pojęcia, ale liczne interpretacje jasno wskazują, iż:

„Jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami” [interpretacja 0111-KDIB1-3.4010.2.2017.1.MST]

Nie jest ważna zatem liczba wystawionych faktur, czy liczba dokonanych płatności. Transakcją gospodarczą są wszystkie dostawy w ramach jednej umowy.

Konsekwencje zapłaty gotówką

Jeżeli nabywca złamie regułę płatności przelewem, to dany zakup nie stanowi kosztu podatkowego – nie może on zostać zaksięgowany w kosztach podatkowych. Dotyczy to całej kwoty, nie tylko części zapłaconej gotówką (w przypadku dwojakiego sposobu płatności.

W przypadku zakupu środka trwałego – nie może on być amortyzowany.

Jeżeli dany zakup został już zaksięgowany w koszty, to w momencie dokonania wadliwej wpłaty koszty powinny odpowiednio skorygowane – poprzez ich zmniejszenie, a jeśli jest to niemożliwe, to poprzez zwiększenie przychodów.