Witamy w naszym biurze

Nie czekaj zadzwoń i sprawdź co mamy przygotowane dla Twojej firmy. Wszyscy nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Oferujemy: prowadzenia ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów,ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego, rozliczenia pracowników i zleceniodawców, rozliczenia z ZUS i urzędami skarbowymi

Dla rozpoczynających

Osoby właśnie planujące założenie własnej firmy, które zdecydowały sie na skorzystanie z naszych usług będą mogły skorzystać z naszej pomocy przy rejestracji działalności gospodarczej. Więcej...

Nasz adres

ul. Jana Brzechwy 87 51 - 141 Wrocław Telefon: 0-603-836-663 E-mail: info@ekonomicus.com.pl
Zobacz na mapie

Dzwoń

Masz pytania, wątpliwości, ile zapłacisz ? Nie czekaj !

Telefon: 0-603-836-663

Promocja !

Dzięki współpracy z prawnikami,tłumaczami, firmami internetowymi dla naszych klientów mamy specjalne oferty ! Sprawdź

Zmiany podatkowe od 1 stycznia 2013

Jedną z najistotniejszych zmian podatkowych, które podyktowała wprowadzona ustawa deregulacyjna jest zobowiązanie dłużnika do skorygowania koszów podatkowych, o zobowiązania, które nie zostały faktycznie zapłacone na rzecz usługodawców lub dostawców.

Podatnicy są zobowiązani do wyłączenia z kosztów kwot zobowiązań nieuregulowanych w terminie 30 dni od terminu płatności (dla zobowiązań z terminem płatności określonym do 60 dni).
Dla zobowiązań z terminami płatnośći ustalonymi na więcej niż 60 dni obowiązek skorygowania kosztów powstanie z upywem 90 dni od terminu płatności.

Podobne zabezpieczenie interesów wierzyciela ma na celu uproszczenie wprowadzone
w uregulowaniach tzw. ?ulgi na złe długi?. Zmieniona ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadza szereg uproszczeń w zakresie możliwości
skorygowania podatku należnego o kwoty podatku wynikające z nieuregulowanych należności. W przypadku niezapłaconych wierzytelności (które oczywiście nie zostały zbyte), od których terminu płatności upłynęło 150 dni, wierzyciel może skorygować w deklaracji bieżącej podstawę opodatkowania, informując o tym fakcie urząd skarbowy równolegle ze składaną deklaracją. Wprowadzone przepisy nakładają ponadto na dłużnika obowiązek skorygowania uprzednio odliczonego podaku naliczonego i to niezależnie od faktu dokonania korekty przez wierzyciela. Dodatkowo dla dłużników, którzy naruszą obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nałoży sankcję (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) stanowiącą 30% kwoty podatku naliczonego podlegajacego korekcie.

Dla małych podatników rozliczajacych się metodą kasową zniesiono 90 dniowy termin powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do niezapłaconych w całości lub części należności.
W przypadku gdy kontrahentem małego podatnika jest podmiot niebędący czynnym podatnikiem VAT, 90 dniowy termin został wydłużony do 180 dni. Tak jak dotychczas brak obowiązku zapłaty po stronie małego podatnika jest związany z możliwością odliczenia podatku przez odbiorcę faktury – jeśli nie zostanie ona uregulowana przez kontrahenta, nie będzie stanowiła podstawy do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego.

Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono uregulowania dotyczące zabezpieczenia kredytu bankowego kwotą przysługującego podatnikowi zwrotu podatku VAT.

Dokonanie takiego zabezpieczenia będzie możliwe przy spełnieniu warunku, iż w momencie składania deklaracji z wykazanym zwrotem VAT, w stosunku do podatnika nie jest prowadzone postępowanie zmierzające do ustalenia lub określenia zobowiązań podatkowych.

Wprowadzono również zmiany w zakresie fakturowania; zrównano znaczenie faktur papierowych
i elektroniczych, umożliwiając swobodne zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktury. Wprowadzono domniemanie akceptacji faktury elektronicznej.

Zniesiono obowiązek umieszczania na fakturze niektórych danych:

  • nr rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących zakup paliw

  • terminu płatności w przypadku małych podatników

  • nie umieszcza się już oznaczeń oryginał i kopia oraz ?Faktura VAT? (wystarczy ?Faktura?); jednakże zniesienie obowiązku nie jest równoznaczne z brakiem możliwości ? w dalszym ciągu fakturę można określać wyrazami ?Faktura VAT?.

Faktyczne zmiany w fakturowaniu dotykają tylko niewielką grupę podatników, którzy rozliczają VAT w procedurach szczególnych oraz małych podatników rozliczających się metodą kasową.

Wprowadzono obowiązek umieszczania na fakturze:

  • wyrazów ?metoda kasowa?, które zastępują dotychczasowe wyrażenie ?FAKTURA VAT MP?

  • wyrazów ?procedura marży dla biur podróży?, które zastępują wyrażenie ?FAKTURA VAT MARŻA?

  • wyrazów ?procedura marży-towary używane?; ?procedura marży- dziełą sztuki?; ?procedura marży ? przedmioty kolekcjonerskie i antyki?, które zastępują wyrażenie ?FAKTURA VAT MARŻA?

Wprowadzono instytucję faktury uproszczonej w przypadku, gdy jej kwota nie przekracza 100 euro lub 450 zł ? w uproszczeniu nie są na nich niezbędne dane nabywcy poza nr NIP. Należy tu podkre ślić, iż odręczne odpisanie na paragonie fiskalnym nr NIP nie jest wystarczające by został on uznany za fakturę uproszczoną.

Faktury uproszczone nie mogą być wystawiane w przypadku:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy twarów,

  • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,

  • w przypadku, gdy faktura jest wystawiana na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

  • dostawy twarów i świadczenia usług na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dla których strona zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca.

 

Dodaj komentarz