Witamy w naszym biurze

Nie czekaj zadzwoń i sprawdź co mamy przygotowane dla Twojej firmy. Wszyscy nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Oferujemy: prowadzenia ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów,ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego, rozliczenia pracowników i zleceniodawców, rozliczenia z ZUS i urzędami skarbowymi

Dla rozpoczynających

Osoby właśnie planujące założenie własnej firmy, które zdecydowały sie na skorzystanie z naszych usług będą mogły skorzystać z naszej pomocy przy rejestracji działalności gospodarczej. Więcej...

Nasz adres

ul. Jana Brzechwy 87 51 - 141 Wrocław Telefon: 0-603-836-663 E-mail: info@ekonomicus.com.pl
Zobacz na mapie

Dzwoń

Masz pytania, wątpliwości, ile zapłacisz ? Nie czekaj !

Telefon: 0-603-836-663

Promocja !

Dzięki współpracy z prawnikami,tłumaczami, firmami internetowymi dla naszych klientów mamy specjalne oferty ! Sprawdź

Zmiany w podatku

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujące od dnia 01.01.2010 r.
Deklaracje i zaliczki: zmiany polegają na przesunięciu terminu wpłaty ostatniej zaliczki płatnej obecnie do 20 dnia ostatniego miesiąca na termin do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Wpłaty ostatniej zaliczki po nowelizacji dokonywane będą jak dotychczas ? w wysokości zaliczki za miesiąc /kwartał/ poprzedni, jednakże podatnicy zwolnieni zostają z obowiązku wpłaty ostatniej zaliczki, jeżeli przed upływem tego terminu (tj. do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego) złożą zeznanie i dokonają zapłaty podatku.

Wskazując zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych przewidziane na 2009 rok, należy również zwrócić uwagę na nowelizacje związane z zawieszeniem działalności gospodarczej wprowadzone w art. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 5 sierpnia 2008 r. Nr 141, poz. 888). Zmiany w zakresie w/w ustawy dotyczące osób prawnych weszły w życie z dniem 20.09.2008 r.:

Zgodnie z dodanym art. 14a, zawieszenia działalności gospodarczej okonać mogą również podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, wyłącznie niezatrudniający pracowników. Okres zawieszenia nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż 24 miesiące. Warunkiem jest pisemne zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie później niż przed upływem 7 dni od daty złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepisami art. 4 w/w ustawy wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Z 2000 r. Nr 54 poz. 654, z późn. zm.). W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może zatem wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Oznacza to, iż nie może faktycznie dokonywać sprzedaży, świadczyć usług, zawierać umów, itp. W okresie zawieszenia przedsiębiorca ma prawo jednak:

?wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania /zabezpieczenia/ źródła przychodów,
?przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia
?uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem
?osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem.
Ponadto przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą jest zwolniony z obowiązku wpłacania miesięcznych /kwartalnych/ zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (art. 25 ust. 5a – 5c znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zwolnienie to nie dotyczy jednak rozliczenia rocznego CIT-8, które podatnik podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązany jest złożyć za dany rok podatkowy wraz ze sprawozdaniem finansowym (spółki składają także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie). Pomimo zawieszenia działalności przedsiębiorca może zostać objęty kontrolą na zasadach przewidzianych dla wykonujących działalność gospodarczą. Ponadto składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność (art. 16c pkt 5 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).