Witamy w naszym biurze

Nie czekaj zadzwoń i sprawdź co mamy przygotowane dla Twojej firmy. Wszyscy nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Oferujemy: prowadzenia ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów,ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego, rozliczenia pracowników i zleceniodawców, rozliczenia z ZUS i urzędami skarbowymi

Dla rozpoczynających

Osoby właśnie planujące założenie własnej firmy, które zdecydowały sie na skorzystanie z naszych usług będą mogły skorzystać z naszej pomocy przy rejestracji działalności gospodarczej. Więcej...

Nasz adres

ul. Jana Brzechwy 87 51 - 141 Wrocław Telefon: 0-603-836-663 E-mail: info@ekonomicus.com.pl
Zobacz na mapie

Dzwoń

Masz pytania, wątpliwości, ile zapłacisz ? Nie czekaj !

Telefon: 0-603-836-663

Promocja !

Dzięki współpracy z prawnikami,tłumaczami, firmami internetowymi dla naszych klientów mamy specjalne oferty ! Sprawdź

Kontrola krzyżowa nie przy czynnościach sprawdzających.

Zgodnie z uchwałą 7 sędziów NSA sygn. akt I FPS 3/16, wyklucza się możliwość stosowania kontroli krzyżowej w ramach czynności sprawdzających. Kontrola krzyżowa jest dopuszczalna w ramach prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, ale nie poza nimi. Nie ma bowiem podstaw prawnych, aby w ramach jedynie czynności sprawdzających określonych w dziale V Ordynacji podatkowej, bez wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, organ podatkowy mógł żądać od kontrahentów podatnika dokumentów w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT.

Nowe stawki ZUS w 2017.

Za styczeń zapłacimy ZUS już według nowych stawek:

Podstawowe składki ZUS

– społeczne z chorobowym – 812, 61 zł

– społeczne bez chorobowego – 749,94 zł

– zdrowotne – 297, 28 zł

– FP, FGŚP – 62,67 zł

Obniżone składki ZUS

– społeczne z chorobowym – 190,62 zł

– społeczne bez chorobowego – 175,92 zł

– zdrowotne – 297, 28 zł

– FP, FGŚP – 14,70 zł

W roku 2017 nowe limity w podatkach dochodowych.

Od 1 stycznia podwyższono limit zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywile i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty te są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. – 4,2976 zł).

Zwiększono również limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aktualnie wynosi on 250.000 euro, czyli 1.074.400 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. – 4,2976 zł).

20-ty stycznia – ważny termin!

Wszyscy, którzy myślą o zmianach z sposobie rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, powinni to uczynić do 20-go stycznia. Prowadzący działalność gospodarczą właśnie teraz mogą się zdecydować na zmianę ryczałtu na zasady ogólne, rozliczanie podatku wg skali lub stawki 19% (podatek liniowy) lub też odwrotnie. Zmianę taką należy zgłosić w urzędzie miasta czy gminy lub przez internet wypełniając druk CEIDG-1.

Termin ten jest ważny także dla uzyskujących dochody z najmu prywatnego, również oni mogą się zdecydować na zmianę sposobu rozliczeń; w tym jednak przypadku konieczne jest pisemne zawiadomienie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pismo należy złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2017.

Nowy limit transakcji gotówkowych dla firm – nowy dowód księgowy w KPiR.

Od 1 stycznia br., zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Do końca 2016 r. limit, o którym mowa w pkt 2, wynosił 15 000 euro.

Nowelizacja oprócz obniżenia limitu płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadziła do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis, art. 22p, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W związku z tym, w rozporządzeniu o KPiR poszerzono katalog dowodów o wyraźne wskazanie, że jest nim również dokument dotyczący zmniejszenia kosztów lub zwiększenia przychodów o nieprawidłowo dokonaną płatność.

Nie będzie jednolitego podatku

Tydzień temu Rząd podjął decyzję o zakończeniu prac związanych z tzw. jednolitym podatkiem, który miał łączyć w sobie m.in. składki na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne oraz podatek dochodowy.         Jak wskazuje wicepremier Mateusz Morawiecki, do podjęcia ostatecznej decyzji o wycofaniu się            z koncepcji rząd skłoniła głównie analiza potencjalnych skutków zmian dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

– Chcemy przeciąć tą decyzją wszelkie spekulacje i towarzyszące im niepewności dotyczące przyszłego prawa podatkowego w Polsce. W każdym dojrzałym i odpowiedzialnym państwie prowadzone są analizy, których celem jest dopasowanie rozwiązań podatkowych do zmieniających się warunków.     W sprawie tzw. podatku jednolitego, podjęliśmy wspólną decyzję i ten etap przeglądu polskiego systemu podatkowego mamy już za sobą – tłumaczy Morawiecki.