Witamy w naszym biurze

Nie czekaj zadzwoń i sprawdź co mamy przygotowane dla Twojej firmy. Wszyscy nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Oferujemy: prowadzenia ksiąg handlowych, książki przychodów i rozchodów,ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego, rozliczenia pracowników i zleceniodawców, rozliczenia z ZUS i urzędami skarbowymi

Dla rozpoczynających

Osoby właśnie planujące założenie własnej firmy, które zdecydowały sie na skorzystanie z naszych usług będą mogły skorzystać z naszej pomocy przy rejestracji działalności gospodarczej. Więcej...

Nasz adres

ul. Jana Brzechwy 87 51 - 141 Wrocław Telefon: 0-603-836-663 E-mail: info@ekonomicus.com.pl
Zobacz na mapie

Dzwoń

Masz pytania, wątpliwości, ile zapłacisz ? Nie czekaj !

Telefon: 0-603-836-663

Promocja !

Dzięki współpracy z prawnikami,tłumaczami, firmami internetowymi dla naszych klientów mamy specjalne oferty ! Sprawdź

Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostradą

W myśl § 3 pkt 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013, poz. 1485), odnoszącego się również do dokumentów potwierdzających zapłatę za przejazd autostradą płatną, faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:

  • numer i datę wystawienia,
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  • kwotę podatku,
  • kwotę należności ogółem.

Zatem skoro otrzymane paragony fiskalne zawierają ww. informacje mamy prawo je uznać za faktury dokumentujące przejazd na autostradach płatnych w kraju. Jeżeli więc przedmiotowy wydatek związany jest z działalnością opodatkowaną, tj. ze świadczonymi usługami transportowymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z paragonu fiskalnego dokumentującego przejazd autostradą samochodu, o ile nie wystąpiły ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy.

(Interpretacja indywidualna z 24 lutego 2017 r., sygn. 0461-ITPP2.4512.977.2016.1.AD – Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy)

Działalność gospodarcza a umowa zlecenie dotycząca tych samych usług.

Zgodnie z Interpretacją indywidualną z 16 lutego 2017 r., sygn. 3063-ILPB1-3.4511.18.2017.1.KP – Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nie ma przeszkód, aby zawrzeć i wykonywać umowę zlecenia, której zakres pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności, a do przychodów z niej uzyskanych zastosować 20 % koszty uzyskania oraz opodatkować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Ważne jest jednak spełnienie kilku wymogów. W myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z treści wyżej cytowanego przepisu wynika, że wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie trzy przesłanki w nim wymienione.

Od 2018 kasy fiskalne w „sieci”

Planowana przez ministerstwo finansów reforma zakłada połączenie wszystkich kas fiskalnych z centralnym systemem urzędów skarbowych już od przyszłego roku. Ma to na celu oczywiście uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie przychodów do budżetu. Zgodnie z wstępnymi założeniami firmy będą miały 3 lata na podłączenie się do „sieci”, ponieważ w większości wypadków będzie konieczność wymiany kas fiskalnych. Urządzenia z możliwością połączenia z systemem e-paragonów są już dostępne na rynku.

Właściwe dokumentowanie wydatków na usługi doradcze i prawne.

Usługi doradcze i prawne wraz z usługami badania rynku, reklamowymi, księgowymi, zarządzania i kontroli oraz innymi o podobnym charakterze, należą do szeroko pojętych usług niematerialnych. Przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki z nimi związane w zakresie w jakim służyły one do uzyskania przychodu lub jego zabezpieczenia. Jednakże w tym wypadku, oprócz prawidłowego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku (faktury), równie ważne są inne dokumenty świadczące o faktycznym wykonaniu usługi. Istotne tu będą wszelkie umowy, projekty, analizy, opinie czy też zestawienia danych. Warto zawczasu zadbać o niezbędną dokumentację, żeby uniknąć niepotrzebnego stresu w czasie ewentualnej kontroli.

Rozliczanie usług budowlanych na przełomie roku 2016/2017.

Od stycznia 2017 zmieniły się zasady dotyczące wystawiania faktur za usługi budowlane. Obecnie podwykonawca wystawia fakturę w systemie odwrotnego obciążenia (bez VAT), a całe rozliczenie VAT spoczywa da finalnym odbiorcy usługi (firmie zlecającej). Jeżeli jednak usługa została wykonana w 2016 roku lub w 2016 wpłacono zaliczkę na poczet przyszłej usługi, to obowiązek podatkowy spoczywa na sprzedawcy – tak stanowią przepisy przejściowe do nowelizacji.

27 lutego 2017 to również ostateczny termin złożenia VAT 27 i wykazania w tej deklaracji sprzedaży z odwrotnym obciążeniem za m-c styczeń, gdyż deklaracje tą składa się miesięcznie niezależnie od sposobu rozliczania VAT.

Kontrola krzyżowa nie przy czynnościach sprawdzających.

Zgodnie z uchwałą 7 sędziów NSA sygn. akt I FPS 3/16, wyklucza się możliwość stosowania kontroli krzyżowej w ramach czynności sprawdzających. Kontrola krzyżowa jest dopuszczalna w ramach prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, ale nie poza nimi. Nie ma bowiem podstaw prawnych, aby w ramach jedynie czynności sprawdzających określonych w dziale V Ordynacji podatkowej, bez wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, organ podatkowy mógł żądać od kontrahentów podatnika dokumentów w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT.